Current METALS Students (including December Graduates)

Meiyi Chen

Tyree Cowell

Learning Engineer @ Carnegie Learning

Laura Delince Ceballos

Shiyu Duan

Qinglin Feng

Amanda Frey

Lin Gong

Xinlu Gou

Dollaya Hirunyasiri​

Jinzhao Hu

Marsha Kerman

Jimmy King

Bruce Li

Cuiting Li

Yichen Li

Jitian Liao

Liwei Liu

Wei Lu

Zijing Lu

Qiaoqiao Ma

Xiaolin Ni

Aastha Patel

Liujing Ren

Kyle Reto

Safiyyah Scott

Abubakir Siedahmed

Qi Sun

Yiqing Sun

Tia Tang

Manvi Teki

Ying-Jui Tseng

Xinzhu Wang

Teaching Consultant @ Duke Learning Innovation!

Yue Wang

Yimiao Wu

Lingyu Yan

Mengzhe Ye

Zoey Ye

Hanxiao (Hazel) Zhang

UX Designer @ Samsung Research America

Jiaqi Zhang

Lanning Zhang

Qianru Zhang

Xiangqing Zhang

Yankun Zhao

Xinyu Zou