Current METALS Students (*including December Graduates)

Ruihan Cao

Luojia Chen

Meiyi Chen*

Monica Chen

Andrea Chisholm

Shang-Ting Ciou

Laura Delince Ceballos*

Qinglin Feng*

Lin Gong*

Mufei He

Dollaya Hirunyasiri*

Jinzhao Hu*

Tzu-Yun Huang

Siwei Jin

Jiaze Ke

Marsha Kerman*

Bruce Li*

Yichen Li*

Yujie Li

Jitian Liao*

Jasper (Huqi) Liu

Liwei Liu*

Wei Lu*

Qiaoqiao Ma*

Dhruvisha Mondhe

Xiaolin Ni*

Della Ouyang

Yiliu Pan

Yihan Qiao

Kanghua Qiu

Kyle Reto*

Safiyyah Scott*

Jingdi Shang

Cody Soska

Hayden Syec

Qi Sun*

Eduardo Trevino

Ying-Jui Tseng*

Yiwei Wang

Yue Wang*

Siyun Wen

Muzhe Wu

Yimiao Wu*

Ruiwei Xiao

Wanting Yang

Wei Yao

Mengzhe Ye*

Zoey Ye*

Manqing Yu

Tracy Yu

Lanning Zhang*

Mingmei Zhang

Yankun Zhao*

Yiyang Zhao

Xinyu Zou*